cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry
TR | EN

Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa   >   Kişisel Verilerin Korunması

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel temel hak özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumluluğunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 3356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Ataseven İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. (“Ataseven İnşaat” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verilerimizin hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Ataseven İnşaat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, siz müşteri ve ziyaretçilerimizden elde edilen kişisel verileri aşağıda açıklanan kapsamda işleyebilecektir. Tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Merkez Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271 Sk. Sümer İş Merkezi No:15/16 06520 Balgat Ankara/TÜRKİYE
Telefon : +90 (312) 444 2 282
Fax : +90 (312) 472 0 222
Web adresi : https://www.ataseven.com.tr


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Ataseven İnşaat ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası,
İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları,
Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim),
Kamera Kayıtlarınız: görsel veri.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Ataseven İnşaat ile ilişkinizin kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Ziyaretçi kayıt defterinin tutulması,
Ziyaretçi kablosuz ağ bağlantısının yapılması,
Ziyaretçinin Şirketin güvenliğinin sağlanması,
Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması ve giriş-çıkış kayıtlarının alınması
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanunun ilgili hükümleri kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve güvenliğin sağlanması adına Şirket içinde ilgili departmanlarla veya resmen talep edilmesi halinde adli makamlarla paylaşılabilecektir.
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;
Sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketler, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilere, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, servis sağlayıcıları ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilerle, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.ataseven.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Ataseven İnşaat kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca dilekçe ile veya https://www.ataseven.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle info@ataseven.com.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,
 

Top